Zobrazit hlavní menu

Povinně zveřejněné informace

 

 1. Oficiální název

  Bernartice nad Odrou

 2. Důvod a způsob založení

  Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura

  Zastupitelstvo obce.

  Rada obce není zřízena funkci rady zastupuje starosta.

  Výbory a komise obce.

 4. Kontaktní spojení

  Korespondenci a dotazy směřujte na

  Obecní úřad Bernartice nad Odrou
  Bernartice nad Odrou 200
  742 41  Bernartice nad Odrou
  Česká republika (CZ)

  tel:  +450 556 708 522
  fax: +420 556 708 522

  web: http://www.bernarticenadodrou.cz e-mail: obec@bernarticenadodrou.cz

 5. E-podatelna

  podatelna@bernarticenadodrou.cz

 6. Profil zadavatele

  https://www.vhodne-uverejneni.cz/profil/obec-bernartice-nad-odrou

   

 7. Bankovní spojení 

  Komerční banka Nový Jičín
  číslo úču: 23325801/0100

 8. Identifikační údaj IČ

  IČ: 00600717

 9. Identifikační údaj DIČ

  Organizace není plátce DPH.

 10. Dokumenty

           Jednací řád Zastupitelstva obce Bernartice nad Odrou naleznete zde. 

          Rozpočet a jeho změny a údaje o finančním hospodaření naleznete zde.

Žádosti o informace

Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

Příjem žádostí a další podání

V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

 • komu je žádost určena,
 • jaká konkrétní informace je požadována,
 • kdo žádost podává.

Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

 • do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále jen zákon).

Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

Opravné prostředky

Způsob odvolání a jeho obsah:

 • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,
 • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

O odvolání rozhoduje:

 • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
 • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

Formuláře

Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách.

Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

Nejdůležitější předpisy

Naleznete zde.

Sazebník úhrad za poskytování informací

Naleznete zde.

Seznam organizací zřizovaných městem

Základní škola Bernartice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace

Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bernartice nad Odrou

Místní knihovna v Bernartice nad Odrou, základní knihovna

Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

Výroční zpráva 2023

Výroční zpráva 2022

Výroční zpráva 2021

Výroční zpráva 2020

Výroční zpráva 2019

Výroční zpráva 2018 

Výroční zprava 2017

Výroční zpráva 2016

Výroční zpráva 2015 

Výroční zpráva 2014

Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva 2012

Výroční zpráva 2011

Výroční zpráva 2010

Výroční zpráva 2009

Poskytnuté informace

2024

Odpověď na žádost o informace 1/2024

2019

Odpověď na žádost o informaci 2/2019

Odpověď na žádost o informaci 1/2019

2017

Odpověď na žádost o informaci 8/2017

Odpověď na žádost o informaci 7/2017

Odpověď na žádost o informaci 6/2017

Odpověď na žádost o informaci 5/2017

Odpověď na žádost o informaci 4/2017

Odpověď na žádost o informaci 3/2017

Odpověď na žádost o informaci 2/2017

Odpověď na žádost o informaci 1/2017

Zpracování osobních údajů:

Obec zpracovává osobní údaje ve veřejném zájmu a v nezbytném rozsahu pro plnění povinností vyplývajících ze zákona o obcích a dalších obecně závazných právních předpisů. OÚ jsou předávány pouze zákonem stanoveným osobám včetně předávání OÚ do jiných států.

Každý má možnost podat na způsob zpracování OÚ stížnost u dozorového úřadu a má právo požadovat od obce přístup k osobním údajům, jejich opravu, výmaz, přenost OÚ, omezení zpracováí a má právo vznést námitku proti zpracování údajů.

Správce OÚ: Obec Bernartice nad Odrou

sídlo: 741 01  Bernartice nad Odrou 200, IČ: 00600717, DS: k62b232, telefon: 556 708 522, e-mail: obec@bernarticenadodrou.cz

 

          

 

 

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 24. 04. 2024 | Autor: admin adminů