Realizované projekty

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2023"

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU BERNARTICE NAD ODROU Č.P. 207 ENERGETICKÉ ÚSPORY

Realizace projektu: 2023

Celkové výdaje:     459.600,- Kč

Dotace MSK:         321.000,- Kč

Příspěvek obce:     138.600,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"PROGRAM NA PODPORU PŘÍPRAVY PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE 2022"

Realizace projektu: 2022

Celkové výdaje:     240.600,- Kč

Dotace MSK:          168.400,- Kč

Příspěvek obce:       72.200,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"ROZŠÍŘENÍ ROZVODŮ VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V BERNARTICE NAD ODROU"

Realizace projektu: 2022

Celkové výdaje:     568.313,50 Kč

Dotace MSK:          225.000,-  Kč

Příspěvek obce:     343.313,50 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"BERNARTICE NAD ODROU - tělocvična - technické zhodnocení"

Realizace projektu:  2022

Celkové výdaje:      2.016.067,- Kč

Dotace NSA:           1.411.246,- Kč

Příspěvek obce:         604.821,- Kč

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Stavební úpravy II. NP MŠ Bernartice nad Odrou" 

117D8210E7207 

Realizace projektu:  Rok 2021

Celkové výdaje:       1.057.994,20 Kč

Dotace MMR:             839.038,-   Kč

Příspěvek obce:          218.956,20 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"MODERNIZACE KUCHYNĚ MŠ BERNARTICE NAD ODROU"

Realizace projektu 2021

Celkové výdaje: 1.989.075,10 Kč

Dotace MSK:         400.000,-  Kč

Příspěvek obce: 1.589.075,10 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Výsadba stromů"

Realizace projektu 2021

Celkové výdaje: 150.101,85 Kč

dotace SFŽP:     117.205,- Kč

Příspěvek obce:    32.896,85 Kč

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Rekonstrukce jeviště v KD Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu 2020

Celkové výdaje: 2.012.330,43 Kč

Dotace MSK:         400.000,-  Kč

Příspěvek obce: 1.612.330,43 Kč

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

"Dopravní automobil pro JSDH Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu 2020

Celkové výdaje:          1.220.000,-

Dotace MV GŘ HZS ČR:  450.000,-

Dotace MSK:                  225.000,- 

Příspěvek obce:              545.000,-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Oprava místní komunikace na parcele č. 705" 

117D8210A1066 

Realizace projektu:  Rok 2019

Celkové výdaje:       1.018.050,67 Kč

Dotace MMR:             652.723,-   Kč

Příspěvek obce:            365.327,67 Kč

Projekt byl realizován za příspění prostředků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

"Rekonstrukce tělocvičny ZŠ Bernartice nad Odrou"

117D8210B2018

Realizace projektu:  Rok 2019

Celkové výdaje:       3.596.750,09 Kč

Dotace MMR:          2.517.725,-   Kč

Příspěvek obce:       1.079.025,09 Kč

Projekt byl realizován za příspění prostřeků státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní rozvoj.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Chodník Bernartice nad Odrou"

ISPROFOND:5817510172

Realizace projektu: Rok 2018

Celkové výdaje:   2.108.217,43 Kč

Dotace SFDI:       1.780.912,41 Kč

Příspěvek obce:      327.305,02 Kč

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

"Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu: Rok 2018

Předmětem podpory je pořízení štěpkovače, kontejneru na textil a kompostérů. V domácnostech kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost a štěpka budou využívány občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku. Realizací tohoto projektu dojde ke zvalitnění nakládání s odpady.

Celkové výdaje:     2.467.980 Kč

Dotace EU:            2.097.783 Kč

Příspěvek obce:        370.197 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Oprava místní komunikace na parcele číslo 254 v Bernarticích nad Odrou"

Projekt byl realizován v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MInisterstva pro místní rozvoj ve výši 119.836,- Kč, přičemž celkové náklady projektu činily 239.673,20 Kč.

Realizace projektu významně přispěla ke zkvalitntění dopravní infrastruktury v obci.

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Bernartice nad Odrou, rozšíření rozvodů VO"

V rámci projketu bylo doplněno a rozšířeno veřejné osvětlení na několika místech v obci, kde bylo nedostačující nebo zcela chybějící. Realizace stavebního záměru přispěla ke zkvalitnění bydlení občanů a jejich bezpečnosti.

Projekt realizovaný v roce 2017 byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslzeského kraje částkou ve výši 217.088,- Kč. Celkové náklady na projekt činily 556.208,- Kč.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Protipovodňová opatření obce Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu: 2015

Celkové výdaje: 1.938.217,-

Dotace:              1.728.703,80

Příspěvek obce:    209.513,20

RozhlasRozhlas

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice nad Odrou“

Vodní zdroje Bernartice nad Odrou a Jeseník nad Odrou - Hůrka byly ještě v nedávné minulosti významnými zdroji podzemní vody zásobujícími obyvatelstvo v rozsáhlém území kolem Nového Jičína. V r. 2002 zjistil provozovatel SmVaK, a.s. znečištění podzemních vod chemickými látkami. V následujících letech byly prováděny průzkumné práce, na základě jejichž výsledků bylo v r. 2005 definitivně upuštěno od čerpání z uvedených zdrojů. Od té doby probíhají na území rozsáhlé průzkumy a monitorování stavu podzemních vod. Investorem posledního průzkumného projektu je obec Bernartice nad Odrou. Závěrečná zpráva realizovaného projektu shrnuje nově získané údaje o aktuálním stavu kontaminace na monitorovaných vrtech za období 2013 – 2014.

Projekt realizovaný v letech 2012 – 2014 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celkové náklady na projekt činily 2.356.876,- Kč, z toho náklady obce 38. 845,- Kč.

        

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 13. 02. 2024 | Autor: admin adminů