Územní plán

Obec Bernartice nad Odrou

Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, jako úřad územního plánování a pořizovatel územně plánovací dokumentace pro obec Bernartice nad Odrou (dále jen „pořizovatel“) oznamuje zahájení řízení a konání veřejného projednání návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a  vyhodnocení  vlivů  na  udržitelný  rozvoj  území.

Veřejné projednání se uskuteční dne 17.07.2024 od 15:00 hodin
v Kulturním domě v Bernarticích nad Odrou

Z důvodu podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015 zrušil z důvodu nepřezkoumatelnosti stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu co do regulace část tohoto územního plánu. Zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávali. Je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě a je provedena zejména aktualizace zastavěného území, posouzení a uvedení do souladu s politikou územního rozvoje ČR a územně plánovací dokumentací vydanou krajem, zohlednění aktuálních územně analytických podkladů atd.

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou s odůvodněním a vyhodnocení vlivů na udržitelný  rozvoj  území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou zveřejněny k nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 13.06. 2024 do 24.07. 2024

  • v tištěné podobě u pořizovatele a na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou,
  • v elektronické podobě:

I.1. Textová část Změny č. 1 a II.1. Textová část odůvodnění Změny č. 1

návrh úplného znění textové části po Změně č. 1 s vyznačením navrhovaných změn

I.2. Grafická část Změny č. 1 – ve formě průsvitek k výkresům

I.A. Výkres základního členění území

I.B. Hlavní výkres – urbanistická koncepce

I.B1. Koncepce dopravy

I.B2. Koncepce vodního hospodářství

I.B3. Koncepce energetiky a spojů

II.2. Grafická část odůvodnění Změny č. 1

průsvitky k výkresu

II.A. Koordinační výkres

výkres

II.C. Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

dále bylo zpracováno

Vyhodnoceni předpokládaných vlivů návrhu Změny č. 1 na udržitelný rozvoj území

Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č. 1 na životní prostředí

nebo u pořizovatele na webu města Nový Jičín  v části: Městský úřad–Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace–Obec Bernartice nad Odrou, odkaz:https://www.novyjicin.cz/mestsky-urad/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/

Nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání, tj. do 24.07.2024, může každý uplatnit své připomínky a dotčené osoby námitky.

Písemné námitky, připomínky a stanoviska lze uplatnit do 24.07.2024 u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, odboru územního plánování a stavebního řádu.

K později uplatněným námitkám, připomínkám a stanoviskům se nepřihlíží.

Bližší informace viz veřejná vyhláška.

 

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo dne 2.3.2023 na svém 4. zasedání Zprávu o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2018 - 2022.

Zprávu o uplatňování naleznete zde:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo dne 5.9.2018 na svém 20. zasedání Zprávu o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018.

Zprávu o uplatňování naleznete zde:

 

Platný územní plán obce Bernartice nad Odrou

 

 

 

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 13. 06. 2024 | Autor: admin adminů