Územní plán

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo dne 2.3.2023 na svém 4. zasedání Zprávu o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2018 - 2022.

Zprávu o uplatňování naleznete zde:

Zpráva o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou

Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou schválilo dne 5.9.2018 na svém 20. zasedání Zprávu o uplatňování Územního plánu Bernartice nad Odrou v uplynulém období let 2014-2018.

Zprávu o uplatňování naleznete zde:

 

 

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem č. 79A 5/2015-71 ze dne 25.listopadu 2015 zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona. Návrh Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území byly dle § 50 odst. 3 vystaveny k veřejnému nahlédnutí od 8.2.2017 do 27.3.2017 a každý mohl do 27.3.2017 uplatnit u pořizovatele písemné připomínky. S dotčenými orgány, krajským úřadem a sousedními obcemi byl návrh projednán dle § 50 odst. 2 stavebního zákona. Nyní probíhají další fáze projednání a následnovat bude dle § 51 stavebního zákona vyhodnocení výsledků projednání, případně řešení rozporů a úprava návrhu územního plánu. Pak bude dle § 52 stavebního zákona zahájeno řízení o návrhu Změny č. 1 Územního plánu Bernartice nad Odrou.

 

Územní plán obce Bernartice nad Odrou

Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou dne 15.7.2014.

Územní plán nabyl účinnosti dne 31.7.2014.

IA_vykres_zakladnihocleneniuzemi.pdf

IB_hlavni_vykres_urbanistickakoncepce.pdf

IB1_koncepce_dopravy.pdf

IB2_koncepce_vodnihohospodarstvi.pdf

IB3_koncepce_energetiky_aspoju.pdf

IC_vykres_vps_opatreni_asanaci.pdf

IIA_koordinacni_vykres.pdf

IIB_vykres_sirsichvztahu.pdf

IIC_vykres_predp_zaboru_pudnohofondu.pdf

II_oduvodneni.pdf

I_textova_cast.pdf

OOP.pdf

Vydáno: 29. 03. 2020 | Naposled upraveno: 10. 03. 2023 | Autor: admin adminů