Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou

Na základě podaného návrhu na zrušení opatření obecné povahy Územního plánu Bernartice nad Odrou Krajský soud v Ostravě rozsudkem č. 79A 5/2015-71 ze dne 25. listopadu 2015  zrušil co do regulace část tohoto územního plánu. Na základě uvedeného a s odkazem na § 55 odst. 3 stavebního zákona zastupitelstvo obce následně rozhodlo o pořízení změny územního plánu a jejím obsahu. Zpráva o uplatňování územního plánu ani zadání změny územního plánu se v tomto případě nezpracovávají a postupuje se obdobně podle § 43 až 45, § 50 odst. 2 až 8 a § 51 až 54 stavebního zákona. Nedostatky vytknuté rozsudkem soudu, tj. nepřezkoumatelnost stanoviska dotčeného orgánu ochrany zemědělského půdního fondu, mají být odstraněny. V rámci návrhu Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou je řešen tentýž obsah, který je předmětem zrušených částí Územního plánu Bernartice nad Odrou dle rozsudku Krajského soudu v Ostravě s návazností na § 5 odst. 6 stavebního zákona, tj. je provedena zejména aktualizace zastavěného území, posouzení souladu s  Aktualizací č.1 Politiky územního rozvoje ČR, zohlednění aktuálních územně analytických podkladů atd. Je zpracováno vyhodnocení vlivů návrhu změny územního plánu na udržitelný rozvoj území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí.

Návrh Změny č.1 Územního plánu Bernartice nad Odrou a vyhodnocení vlivů na  udržitelný  rozvoj  území včetně vyhodnocení vlivů na životní prostředí jsou v souladu s § 20 odst. 1 a § 50 odst. 3 stavebního zákona vystaveny k veřejnému nahlédnutí ode dne vyvěšení veřejné vyhlášky tj. od 8. 2. 2017 do 27. 3. 2017

  • v tištěné podobě u pořizovatele na Městském úřadě Nový Jičín, na odboru územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, kancelář č. 039 (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 768 206) a na Obecním úřadě v Bernarticích nad Odrou, č. 200, 741 01 Nový Jičín (v úředních hodinách, jinak dle dohody na tel.: 556 708 522)
  • způsobem umožňujícím dálkový přístup na webové adrese https://www.novyjicin.cz/ v sekci: Městský úřad – Územní plánování – Aktuálně pořizované územně plánovací dokumentace – Obec Bernartice nad Odrou odkaz: https://www.novyjicin.cz/uzemni-planovani/aktualne-porizovane-uzemne-planovaci-dokumentace/ nebo zde:

I.1 Textová část Změny č.1 + II.1 Textová část odůvodnění Změny č.1 (pdf, 1MB)      

I.2 Grafická část změny č.1             

průsvitka  k výkresu   I.A.   Výkres základního členění území (pdf, 222 KB)        

průsvitka  k výkresu   I.B.    Hlavní výkres - urbanistická koncepce (pdf, 336 KB)

průsvitka  k výkresu   I.B1.  Koncepce dopravy (pdf, 182 KB)

průsvitka  k výkresu   I.B2.  Koncepe vodního hospodářství (pdf, 187 KB)          

průsvitka  k výkresu   I.B3.  Koncepce energetiky a spojů (pdf, 185 KB)

II.2.Grafická část odůvodnění změny č.1  

průsvitka  k výkresu   II.A.  Koordinační výkres (pdf, 455 KB)      

   výkres   II.C.  Výkres předpokládaných záborů půdního fondu (pdf, 413 KB)                              

III. Vyhodnoceni předpokládaných vlivů návrhu Změny č.1 na udržitelný rozvoj území (pdf, 266 KB) a příloha Vyhodnocení vlivů návrhu Změny č.1 na životní prostředí (pdf, 430 KB)

 

V souladu s § 50 odst. 3 stavebního zákona může každý uplatnit u pořizovatele písemné připomínky do 30 dnů ode dne doručení veřejné vyhlášky tj. do 27. 3. 2017. K později uplatněným připomínkám se nepřihlíží.  Písemné připomínky zasílejte na adresu pořizovatele tj. Městský úřad Nový Jičín, odbor územního plánování a stavebního řádu, Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín, příp. do datové schránky DS:ywmb4nc.

 

 

Územní plán obce Bernartice nad Odrou

Územní plán vydalo Zastupitelstvo obce Bernartice nad Odrou dne 15.7.2014.

Územní plán nabyl účinnosti dne 31.7.2014.

IA_vykres_zakladnihocleneniuzemi.pdf

IB_hlavni_vykres_urbanistickakoncepce.pdf

IB1_koncepce_dopravy.pdf

IB2_koncepce_vodnihohospodarstvi.pdf

IB3_koncepce_energetiky_aspoju.pdf

IC_vykres_vps_opatreni_asanaci.pdf

IIA_koordinacni_vykres.pdf

IIB_vykres_sirsichvztahu.pdf

IIC_vykres_predp_zaboru_pudnohofondu.pdf

II_oduvodneni.pdf

I_textova_cast.pdf

OOP.pdf