„Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice nad Odrou“

Vodní zdroje Bernartice nad Odrou a Jeseník nad Odrou - Hůrka byly ještě v nedávné minulosti významnými zdroji podzemní vody zásobujícími obyvatelstvo v rozsáhlém území kolem Nového Jičína. V r. 2002 zjistil provozovatel SmVaK, a.s. znečištění podzemních vod chemickými látkami. V následujících letech byly prováděny průzkumné práce, na základě jejichž výsledků bylo v r. 2005 definitivně upuštěno od čerpání z uvedených zdrojů. Od té doby probíhají na území rozsáhlé průzkumy a monitorování stavu podzemních vod. Investorem posledního průzkumného projektu je obec Bernartice nad Odrou. Závěrečná zpráva realizovaného projektu shrnuje nově získané údaje o aktuálním stavu kontaminace na monitorovaných vrtech za období 2013 – 2014.

Projekt realizovaný v letech 2012 – 2014 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celkové náklady na projekt činily 2.356.876,- Kč, z toho náklady obce 38. 845,- Kč.

        

 

"Bernartice nad Odrou, rozšíření rozvodů VO"

V rámci projektu bylo doplněno a rozšířeno veřejné osvětlení na několika místech v obci, kde bylo nedostačující nebo zcela chybějící. Realizace stavebního záměru přispěla ke zkvalitnění bydlení občanů a jejich bezpečnosti.

Projekt realizovaný v roce 2017 byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje částkou ve výši 217.088,- Kč. Celkové náklady na projekt činily 556.208,- Kč.