"Chodník Bernartice nad Odrou"

ISPROFOND:5817510172

Realizace projektu: Rok 2018

Celkové výdaje:   2.108.217,43 Kč

Dotace SFDI:       1.780.912,41 Kč

Příspěvek obce:      327.305,02 Kč

Tento projekt je spolufinancován z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

"Předcházení vzniku textilních a biologicky rozložitelných odpadů v obci Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu: Rok 2018

Předmětem podpory je pořízení štěpkovače, kontejneru na textil a kompostérů. V domácnostech kompostován rostlinný bioodpad z kuchyní a ze soukromé zeleně. Kompost a štěpka budou využívány občany k aplikaci na své pozemky. Sesbíraný textil bude použit pro další využití, aby nedocházelo k jeho ukládání na skládku. Realizací tohoto projektu dojde ke zvalitnění nakládání s odpady.

Celkové výdaje:     2.467.980 Kč

Dotace EU:            2.097.783 Kč

Příspěvek obce:        370.197 Kč

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 "Oprava místní komunikace na parcele číslo 254 v Bernarticích nad Odrou"

Projekt byl realizován v roce 2017 za přispění prostředků státního rozpočtu ČR z programu MInisterstva pro místní rozvoj ve výši 119.836,- Kč, přičemž celkové náklady projektu činily 239.673,20 Kč.

Realizace projektu významně přispěla ke zkvalitntění dopravní infrastruktury v obci.

 

 

 

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

"Bernartice nad Odrou, rozšíření rozvodů VO"

V rámci projketu bylo doplněno a rozšířeno veřejné osvětlení na několika místech v obci, kde bylo nedostačující nebo zcela chybějící. Realizace stavebního záměru přispěla ke zkvalitnění bydlení občanů a jejich bezpečnosti.

Projekt realizovaný v roce 2017 byl spolufinancován dotací z rozpočtu Moravskoslzeského kraje částkou ve výši 217.088,- Kč. Celkové náklady na projekt činily 556.208,- Kč.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Protipovodňová opatření obce Bernartice nad Odrou"

Realizace projektu: 2015

Celkové výdaje: 1.938.217,-

Dotace:              1.728.703,80

Příspěvek obce:    209.513,20

Rozhlas

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

„Kontaminace vodního zdroje chlorovanými uhlovodíky – Bernartice nad Odrou“

Vodní zdroje Bernartice nad Odrou a Jeseník nad Odrou - Hůrka byly ještě v nedávné minulosti významnými zdroji podzemní vody zásobujícími obyvatelstvo v rozsáhlém území kolem Nového Jičína. V r. 2002 zjistil provozovatel SmVaK, a.s. znečištění podzemních vod chemickými látkami. V následujících letech byly prováděny průzkumné práce, na základě jejichž výsledků bylo v r. 2005 definitivně upuštěno od čerpání z uvedených zdrojů. Od té doby probíhají na území rozsáhlé průzkumy a monitorování stavu podzemních vod. Investorem posledního průzkumného projektu je obec Bernartice nad Odrou. Závěrečná zpráva realizovaného projektu shrnuje nově získané údaje o aktuálním stavu kontaminace na monitorovaných vrtech za období 2013 – 2014.

Projekt realizovaný v letech 2012 – 2014 byl spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí a dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje.

Celkové náklady na projekt činily 2.356.876,- Kč, z toho náklady obce 38. 845,- Kč.