1. Oficiální název

  Bernartice nad Odrou

 2. Důvod a způsob založení

  Základní principy a podmínky na jejich základě obec provozuje svoji činnost jsou dány zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů.

 3. Organizační struktura

  Zastupitelstvo obce.

  Rada obce není zřízena funkci rady zastupuje starosta.

  Výbory a komise obce.

 4. Kontaktní spojení

  Korespondenci a dotazy směřujte na

  Obecní úřad Bernartice nad Odrou
  Bernartice nad Odrou 200
  742 41  Bernartice nad Odrou
  Česká republika (CZ)

  tel:  +450 556 708 522
  fax: +420 556 708 522

  web: http://www.bernarticenadodrou.cz e-mail: obec@bernarticenadodrou.cz

 5. Podatelna

  podatelna@bernarticenadodrou.cz

 6. Bankovní spojení

  KB Nový Jičín
  číslo úču: 23325801/0100

 7. Identifikační údaj IČ

  IČ: 00600717

 8. Identifikační údaj DIČ

  Organizace není plátce DPH.

 9. Rozpočet

         Rozpočet 2019 

Rozpočet 2018

Rozpočet 2017

Rozpočet 2016

Rozpočet 2015

Rozpočet 2014
Rozpočet 2013
Rozpočet 2012
Rozpočet 2011
Rozpočet 2010
Rozpočet 2009
Rozpočet 2008
Rozpočet 2007
Rozpočet 2006

 

 1. Žádosti o informace

  Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.

 2. Příjem žádostí a další podání

  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti:

  • komu je žádost určena,
  • jaká konkrétní informace je požadována,
  • kdo žádost podává.

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách.

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti

  • do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, dále jen zákon).

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení.

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání.

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů.

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 3. Opravné prostředky

  Způsob odvolání a jeho obsah:

  • odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu nebo osobně v podatelně,
  • odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.

  O odvolání rozhoduje:

  • obecní zastupitelstvo - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce,
  • krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti.

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 4. Formuláře

  Typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě nebo na webových stránkách.

 5. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací

 6. Nejdůležitější předpisy

  Naleznete zde.

 7. Sazebník úhrad za poskytování informací

  Naleznete zde.

 8. Seznam organizací zřizovaných městem

  • Základní škola Bernartice nad Odrou okres Nový Jičín, příspěvková organizace
  • Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Bernartice nad Odrou
  • Místní knihovna v Bernartice nad Odrou, základní knihovna

 

      9. Výroční zpráva v oblasti poskytování informací

           Výroční zpráva 2018 

          Výroční zprava 2017

          Výroční zpráva 2016

          Výroční zpráva 2015 

          Výroční zpráva 2014

 Výroční zpráva 2013
 Výroční zpráva 2012
 Výroční zpráva 2011
 Výroční zpráva 2010
 Výroční zpráva 2009